Dovoluji si upozornit, že nepřijímám do odvolání žádné opravy aparátů.
Pokud máte zájem o mé služby, nebo máte dotazy, prosím, využijte níže uvedený formulář.
Vím, že váš čas je cenný, budu se tedy snažit odpovědět co najrychlejí, či pro vás připravit individuální nabídku vám na míru. Proto je důležité, abych znal co nejvíce detailů týkajících se vaší zakázky.
Prosím o kontakt přes formulář, nebo přes e-mail pro zodpovězení dotazů. Často pracuji v terénu, stává se tedy, že nemohu odpovídat telefonicky. Po zanechání vašeho telefoního čísla, pokud dáváte přednost tomuto kontaktu, se vám v co najkratší době ozvu.
Stisknutím tlačítka "Odeslat", nebo použitím e-mailové adresy souhlasíte s GDPR podmínkami uvedenými níže. Vaše osobní údaje slouží pouze pro poskytnutí vámi objednaných služeb a kontaktu s vámi.
Nezasílám nevyžádané e-maily, neposkytuji vaše údaje třetím stranám.
email: opravy.fotoaparatu@gmail.com
Opravy historických fotoaparátů. Janusz Woźniak, Plzeň-Božkov. Tel.: 792 48 32 84
IČO: 88648354
Odeslat
Dekuji!
Souhlas s poskytnutím osobních údajů (GDPR)

Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je: Janusz Woźniak, se sídlem Velenická 203/62, 326 00 Plzeň.
Zpracovatel osobních údajů
Zpracovatelem osobních údajů je: Janusz Woźniak, se sídlem Velenická 203/62, 326 00 Plzeň.
1. Text souhlasu
Stisknutím tlačitka "Odeslat"
ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabyla účinnosti dne 25. 5. 2018,
souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.
2. Jaké údaje budou zpracovány
jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
e-mailová adresa,
telefonní číslo,
fakturační a doručovací adresa
3. K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány
Osobní údaje, kterými jsou:
jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
e-mailová adresa,
telefonní číslo,
fakturační a doručovací adresa
bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:
Pro poskytnutí služeb objednaných zákazníkem, pro zasílání obchodních nabídek a oznámení správce,
4. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány
Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 18 měsíců.
5. Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?
Osobní údaje budou zpracovány:
strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;
v písemné podobě;
6. Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům
Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR).
Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).
Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat vyplněním formuláře na internetových stránkách na adrese www.tradicnifotografie.cz nebo odesláním e-mailu na adresu opravy.fotoaparatu@gmail.com
Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.
Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat:
strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů; 
v písemné podobě; 
7. Závěrečná ustanovení
Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDPR.
Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.
Back to Top